The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Over The Home Clinic

Bij The Home Clinic hopen we dat je de behandeling als een zodanige positieve beleving ervaart waardoor je opnieuw perspectief gaat zien, meer gaat geloven in je eigen mogelijkheden en onafhankelijk wordt van professionele hulpverlening.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Missie en Visie

Missie

The Home Clinic wil veilige en kwalitatief goede online behandelingen aan huis voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken waardoor klinische opnames in de toekomst een uitzondering worden.

De behandeling is gericht op duurzaam herstel en verbetering van de kwaliteit van leven door de selfempowerment van de cliënt en het systeem zodanig te versterken dat zij in de toekomst niet of minder afhankelijk zijn van professionele hulpverlening in de verslavingszorg.

The Home Clinic wil voorop lopen op het gebied van ontwikkeling en implementatie van nieuwe online therapieën en behandelingen specifiek voor de thuissituatie. Zij wil haar kennis delen en beschikbaar stellen voor anderen.

The Home Clinic richt zich hierbij op mensen met een lichte tot medium vorm van verslaving aan alcohol, cannabis, cocaïne en benzodiazepine.

Visie naar de cliënt

The Home Clinic gelooft dat thuis de beste plek is om met een verslaving om te leren gaan en een klinische opname alleen geïndiceerd is als er een urgente medische noodzaak is of als er sprake is van een ernstige psychiatrische co-morbiditeit.

Verslaving kan neigen naar een chronische ziekte. Daarom dient een behandeling van verslaving op een duurzame manier plaats te vinden. Hierbij dient de omgeving van het individu integraal in de behandeling opgenomen te zijn omdat dit het verslavingsgedrag kan helpen doorbreken en het proces naar herstel versterken.

Een behandeling bij The Home Clinic dient een zodanige positieve beleving te zijn waardoor de cliënt opnieuw perspectief gaat zien, gaat geloven in zijn eigen mogelijkheden en minder afhankelijk wordt van de professionele hulpverlening.

The Home Clinic wordt gedreven vanuit de gedachte dat elk mens het recht heeft om autonoom beslissingen te nemen over zijn of haar eigen leven. Bij een thuisbehandeling voert de cliënt de regie over de behandeling. Hij of zij bepaalt waar en op welk moment de behandeling plaats vindt en wie er bij de behandeling vanuit het systeem betrokken wordt.

Met de hulpverlener is er een gelijkwaardig contact. De cliënt en de hulpverlener gaan een gezamenlijk proces in gericht op overeenstemming en samenwerking. Er is geen plaats voor dogma's of oordeel.

De cliënt heeft recht op kwalitatief goede en passende zorg. The Home Clinic neemt hiermee de plicht op zich om deskundig en wetenschappelijk verantwoorde zorg aan te bieden passend bij de hulpvraag van de cliënt. De patient journey dient hierbij voor de cliënt duidelijk te zijn waarbij het logistieke proces rondom de cliënt voldoende en veilig is gewaarborgd.

Visie naar de maatschappij

The Home Clinic streeft naar behoud van kleinschaligheid en een eenvoudige organisatiestructuur.

The Home Clinic heeft geen onnodige managementlagen en zeer lage overheadkosten. Onze hulpverleners werken vanuit huis en komen online bij mensen thuis. Deze manier van werken waarborgt een hoge mate van flexibiliteit naar de cliënt en naar de hulpverleners. The Home Clinic maakt gebruik van bestaande I.T technologie om duurzaam werken mogelijk te maken. Afstanden overbruggen we met internet en we streven naar een papierloze organisatie.

Bij The Home Clinic staat het nieuwe werken centraal. We streven naar meer eigen verantwoordelijkheid, waarbij de verwachting en kaders duidelijk zijn en er meer overgelaten wordt aan de eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van onze werknemers. We willen onze werknemers niet binden op contract, maar op sociaal beleid en inhoud van het werk.

'What you see is what you get' is voor The Home Clinic een belangrijk uitgangspunt. We beloven geen dingen die we niet kunnen waarmaken. We streven daarom naar volledige transparantie naar alle betrokkenen waaronder onze cliënten, verwijzers en medewerkers.

Achtergrond van de missie en visie

The Home Clinic is opgericht in 2004 en begon destijds als eerste in Nederland met online consulten. Pieter Bodewits, mede-oprichter van The Home Clinic, had als verslavingsarts ervaren dat veel cliënten een grote weerstand hadden tegen opname in een verslavingszorginstelling waardoor zij behandeling uit de weg gingen en de kans op herstel en genezing verslechterde.

Veel cliënten hebben last van de kliniek-cultuur, waarin hulpverleners vooral bepalen wat het dagprogramma is. Zo bepalen hulpverleners vaak wie bij de cliënt op bezoek mag komen, wanneer de maaltijden worden genuttigd en wanneer de dag begint en eindigt. Tegelijkertijd is de groepsdynamiek in een verslavingszorginstelling soms in het nadeel van de individuele cliënt. Sommige cliënten zijn angstig of voelen zich gestigmatiseerd en cliënten met een terugval kunnen uit de kliniek worden gezet omdat de terugval een risico vormt voor andere cliënten. Ik sprak ook veel met familieleden van cliënten die zich tijdens de behandeling buiten spel gezet voelen of in de steek gelaten als de cliënt na een terugval onverwacht weer voor de deur staat.

Pieter Bodewits, directeur Zorg en oprichter van The Home Clinic

Vanuit deze ervaring werd The Home Clinic opgericht, een verslavingszorginstelling met een missie en visie waarin cliënten zelf de regie voeren over de behandeling, een terugval als een symptoom van verslaving behandeld wordt en familieleden betrokken worden bij de behandeling.

Ik zoek hulp

Respectvolle benadering met zicht voor de individuele wensen

The Home Clinic is de enige organisatie van Nederland gespecialiseerd in online thuisbehandeling van verslaving. Dit betekent dat een behandelaar bij je in huis komt via de online spreekkamer.

The Home Clinic therapeut behandelt een beperkt aantal cliënten per jaar waarbij veel tijd voor de cliënt wordt gereserveerd. De behandelaar kan zich volledig op jou richten en je hoeft je problemen niet met vreemden te delen. Hierbij is vooral veel aandacht voor het vinden van perspectief. Binnen jouw mogelijkheden wordt er gezocht naar haalbare doelen binnen de behandeling.

Online behandeling is wezenlijk anders dan behandeling in een kliniek

De therapeut moet als het ware de drempel overstappen naar de cliënt toe in plaats van andersom. Dit vereist een geheel andere benadering. The Home Clinic heeft daarom vanaf het begin van de oprichting veel geïnvesteerd in deze behandelmethode. Respect en zicht voor jouw individuele wensen staan hierbij voorop!

roken van een joint

Online behandeling is wezenlijk anders

Kies voor online waarbij jouw individuele wensen voorop staan!

0294 450 186

Wat maakt The Home Clinic uniek?

  • The Home Clinic is als enige verslavingszorginstelling gespecialiseerd in de online behandeling van verslaving. We hebben deze keuze gemaakt omdat we geloven dat thuis de beste plek is om met een verslaving te leren omgaan.
  • Bij The Home Clinic staat de eigen regie van de cliënt voorop. We vinden dat iedereen het recht heeft om autonoom beslissingen te kunnen nemen over zijn of haar leven en dat dit de enige weg is naar volledig herstel. Dit komt onder meer tot uiting op onze website en in het contact tussen de behandelaar en de cliënt.
  • Als je een thuisbehandeling start moet je kunnen vertrouwen op de deskundigheid van onze behandelaren. Onze behandelaren volgen daarom aanvullende interne en externe scholing op het gebied van verslaving, cognitieve gedragstherapie (C.R.A.) en motiverende gespreksvoering. Onze behandelaren worden met zorg geselecteerd: levensgenieters met een behoorlijke dosis pragmatisme, resultaatgericht en zicht voor de individuele mogelijkheden van de cliënt.
  • We vinden het belangrijk dat je weloverwogen voor een behandeling bij The Home Clinic kiest. Daarom is er veel aandacht voor het geven van informatie via de website, in folders en als je je aanmeldt. Tijdens de behandeling wordt regelmatig samen met jou de behandeling geëvalueerd en ontvang je aanvullende informatie over verschillende stappen in het zorgproces. Ook hierbij staat jouw eigen keuze voorop.

Ons team

Regie-behandelaren

Roy Barbier

Psychiater
BIG: 89052751401
Werkt op: vr
Talen: Nederlands

Pieter Bodewits

Verslavingsarts-KNMG
BIG: 19059285501
Werkt op: ma, di, wo, do, vr
Talen: Nederlands

Mede-behandelaren

Pieter Robyns

Sociaal pedagogisch werker
Specialisme: Motiverende gespreksvoering, Community Reinforcement Approach
Werkt op: ma, di, wo, do, vr
Talen: Nederlands, Frans en Engels

Marlijn Dalewijk

Psycholoog
Specialisme: Motiverende gespreksvoering, Community Reinforcement Approach
Werkt op: ma, di, wo, do
Talen: Nederlands, Engels

Officemanager

Nellie van Steenderen

Werkt op: ma, di, wo, do, vr

Samenwerking

Op dit moment heeft The Home Clinic met meerdere zorgverleners, waaronder huisartsen en GZ-instellingen een structurele samenwerkings­overeenkomst, zie ons Kwaliteitsstatuut voor een actueel overzicht.

Als jouw verwijzer hier niet tussen staat, dan is dat geen probleem. The Home Clinic heeft hiervoor de patiëntgebonden samenwerkings­overeenkomst ontwikkeld. Dit is een samenwerkingsovereenkomst bedoeld voor de duur van één behandeling. Hiermee heb je de zekerheid dat de verantwoordelijk­heidsverdeling tussen jouw huisarts en ons goed is geregeld.

Kwaliteit van de zorg

Kwalitatief passende en veilige zorg

The Home Clinic biedt deskundig en wetenschappelijk verantwoorde zorg aan passend bij je hulpvraag. Alle stappen binnen de behandeling dienen daarom duidelijk te zijn en het logistieke proces voldoende en veilig gewaarborgd.

Passende zorg begint met een goede samenwerking met en overdracht naar je huisarts. The Home Clinic streeft daarom naar geformaliseerde afspraken in een samenwerkingsovereenkomst met huisartsen of andere verwijzers en instellingen. Hiermee kan de verwijzing soepeler verlopen waardoor de wachttijd op een intake vermindert. Daarnaast vindt er tijdens de intake een uitgebreide inventarisatie plaats zodat we op basis hiervan een goed passend behandelvoorstel kunnen doen.

Hierbij moet je kunnen rekenen op The Home Clinic als een betrouwbare zorgverlener. Als je start met een behandeling moet je bijvoorbeeld weten hoe en wanneer je je behandelaar kunt bereiken. Je moet er tevens op kunnen vertrouwen dat de zorg goed wordt overgedragen aan een andere zorgverlener als dit nodig is. In onze folder voor de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ vind je meer informatie over deze stappen.

Om de veiligheid te waarborgen werken onze behandelaren waar het kan met richtlijnen en protocollen. Daarnaast zijn er gedragscodes voor medewerkers en huisregels voor cliënten. Als er echter onverhoopt toch iets niet goed gaat dan kun je een klacht indienen bij The Home Clinic. The Home Clinic heeft hiervoor een klachtenprocedure. Medewerkers kunnen ook bij The Home Clinic een klacht indienen of (veilig) een melding doen als er iets in de organisatie niet goed loopt. Dit geeft The Home Clinic de kans om zorgprocessen verder te verbeteren.

Kwaliteitsstatuut

In ons Kwaliteitsstatuut staat beschreven wat wij geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Met dit statuut borgen wij dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Dit statuut is goedgekeurd en openbaar gemaakt. Dit betekent dat het is opgenomen op de lijst goedgekeurde statuten van het Zorginstituut Nederland.

Cliënttevredenheid

Bij afronding van de behandeling wordt gevraagd wat je van de behandeling vindt. Hierbij kan met jouw toestemming een cliënttevredenheids­vragenlijst worden afgenomen. Dit is een vragenlijst die ook bij andere GGZ-instellingen in Nederland gebruikt wordt en waarin de onderdelen bejegening, informatie over de behandeling, samen beslissen en uitvoeren van de behandeling getoetst worden. Je kunt tijdens deze afname ook een algemeen rapportcijfer geven aan The Home Clinic. De uitkomsten van deze vragenlijst worden jaarlijks geëvalueerd en geven ons belangrijke informatie waarmee we onze zorg kunnen verbeteren.

Aan de hand van deze vragenlijst heeft The Home Clinic 2 doelstellingen geformuleerd. De 1e doelstelling is dat minimaal 90% van de cliënten een 8 of meer als rapportcijfer geeft voor de behandeling (maximale score is 10 punten). De 2de doelstelling is dat minimaal 90% van de cliënten op de onderdelen bejegening, informatie over de behandeling, samen beslissen en uitvoeren van de behandeling een score 4 geeft of hoger (maximale score op deze onderdelen is 5 punten). Beide doelstellingen werden in 2023 behaald.

Het gemiddelde rapportcijfer is redelijk stabiel met een 8,7 in 2023 (in 2022 was dit 8,8). Hierbij gaf 93% van de cliënten in 2023 een 8 of hoger. The Home Clinic is erg blij met dit resultaat.

Anonimeit & Privacy

Als je in behandeling bent voor verslaving dan is anonimiteit en privacy erg belangrijk. Daarom is het belangrijk dat je weet welke informatie The Home Clinic verwerkt en welke invloed je zelf hebt op de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Volgens de privacywet (AVG) verwerkt The Home Clinic persoonsgegevens. We houden bijvoorbeeld een medisch dossier bij en persoonlijke gegevens waaronder naam, adres, burgerservicenummer en telefoonummer. Deze gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patientendossier.

Lees meer

Erkenning en keurmerk

The Home Clinic is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid als WTZI-instelling. Dit betekent dat The Home Clinic zorg mag aanbieden dat onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. Je kunt onze gegevens raadplegen in het register van Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) onder AGB-code 22220847.

Certificaat Keurmerk BasisGGZ Certificaat HKZ voor Kleine Organisaties

Tevens is The Home Clinic HKZ-gecertificeerd voor de verslavingszorg en heeft het Keurmerk BasisGGZ. Dit betekent dat de kwaliteit van de zorgverlening door The Home Clinic jaarlijks wordt getoetst door externe onafhankelijke partijen volgens strenge eisen.

Met deze certificaten laat The Home Clinic zien dat (i) de cliënt centraal staat, (ii) de zaken intern goed op orde zijn en (iii) er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van onze zorgverlening.

Niet tevreden?
Laat het ons horen!

Goede zorg is geen vastomlijnd gegeven maar is continu in ontwikkeling. Hierbij staat of valt goede zorg niet alleen met een inhoudelijk goed behandelprogramma maar ook met bijvoorbeeld de manier waarop cliënten bejegend worden of de snelheid waarmee gereageerd wordt op vragen van cliënten.

The Home Clinic kan alleen betere zorg leveren door te luisteren naar wat cliënten te vertellen hebben. Heb je daarom tijdens je behandeling bij The Home Clinic iets waar je niet tevreden over bent dan willen we dat graag weten.

Bespreken van een klacht

Als je een klacht hebt over de behandeling of de manier waarop je bejegend bent, dan adviseren wij je om dit eerst met je eigen behandelaar te bespreken.

Je behandelaar wil graag dat jouw behandeling succesvol verloopt en zal het daarom graag willen weten als er rondom de behandeling knelpunten ontstaan. Vaak kan in zo'n gesprek een groot deel van het probleem weggenomen worden.

Voorafgaand aan het gesprek adviseren we je om op te schrijven wat je wilt bespreken en wat je hiermee wilt bereiken. Je kunt ook om inzage van het dossier vragen als je extra informatie nodig hebt.

Lees meer over jouw rechten als cliënt in de brochure Klachtenrecht.

Klachtenloket Zorg

Als het probleem niet naar tevredenheid kan worden opgelost of als een gesprek met de behandelaar niet mogelijk is dan kun je je wenden tot het onafhankelijke Klachtenloket Zorg, zie Flyer Klachtenloket.

Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.

Voor meer informatie kun je kijken op Klachtenloket Zorg.

Geschillencommissie

Kom je er samen met de klachtenfunctionaris niet uit of ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij De Geschillencommissie.

Meer informatie over de onderwerpen die de commissie behandelt en de procedure vind je op De Geschillencommissie.

Voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden behoren bij alle overeenkomsten en offertes die betrekking hebben op de door The Home Clinic aangeboden zorg of behandeling.

Download Algemene Leveringsvoorwaarden.

Disclaimer Website

The Home Clinic streeft ernaar dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Het blijft echter altijd mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. The Home Clinic kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website.

The Home Clinic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website kan ook niet als vervanging van een consult of een behandeling door een professionele zorgverlener gebruikt worden. The Home Clinic is tevens niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

De website van The Home Clinic bevat links naar andere partijen. The Home Clinic heeft geen invloed op de inhoud van deze websites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze websites.

The Home Clinic kan op elk moment de informatie op deze website herzien zonder aankondiging vooraf.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking en alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

© 2004 The Home Clinic | versie maart 2024