Bel The Home Clinic

Informatie voor verwijzers

The Home Clinic biedt online interventies voor verslaving. Cliënten hebben contact met behandelaren in de online spreekkamer en kunnen op afstand worden gemonitord tijdens de detox. Belangrijke anderen, zoals gezinsleden of partner worden intensief betrokken bij de behandeling.

0294 450 186

The Home Clinic verslavingszorg

The Home Clinic biedt online interventies voor verslaving waaronder gedragscognitieve en familie-interventies binnen de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. Cliënten hebben via beeldbellen contact met hun behandelaren in de online spreekkamer en kunnen op afstand worden gemonitord tijdens de detox. De grote meerwaarde van onze online behandelingen is onder meer dat de behandeling zowel thuis als op elke andere, door de cliënt gewenste, locatie kan plaatsvinden en de cliënt belangrijke anderen kan uitnodigen in het consult. Lees meer over ons gedachtengoed, missie en visie.

Let op: The Home Clinic biedt geen crisisinterventie!

Ik wil advies

Behandelaanbod voor Verslaving

The Home Clinic biedt behandeling voor alcohol-, cocaïne- (en overige stimulantia-), benzodiazepine- en cannabisverslaving. Cliënten die naast hun verslaving angst, depressie of ADHD hebben, kunnen rekenen op een integrale behandeling. Hierbij worden de zorgstandaarden en richtlijnen gevolgd voor Stoornissen in het gebruik van Middelen.

Aan het einde van elke behandeling wordt met de cliënt een nazorgtraject afgesproken.

Basis-GGZ

De online behandeling binnen de basis-GGZ bestaat uit een gedragscognitieve interventie voor verslaving.

U kunt mensen naar de basis-GGZ verwijzen met een vermoeden op een DSM-5 diagnose en enkelvoudige problematiek, zie in- en exclusiecriteria

Deze behandeling omvat ca 8 tot 12 consulten van 45 min in de online spreekkamer en heeft een behandelduur van ca 3 maanden.

De mogelijkheden van de online spreekkamer worden hierbij optimaal benut doordat de behandelaar digitale informatie op het whiteboard kan delen met de cliënt waaronder animatie en filmpjes en samen met de cliënt bepaalde opdrachten kan uitwerken.

Gespecialiseerde GGZ

Behandeling in de gespecialiseerde GGZ bestaat uit een online detoxificatie (indien nodig) gevolgd door een combinatie van cognitieve gedragstherapie voor verslaving, C.R.A. (Community Reinforcement Approach) en existentiële analyse.

U kunt voor de gespecialiseerde GGZ mensen verwijzen met een vermoeden op een DSM-5 diagnose met moderate verslavingsproblematiek, zie in- en exclusiecriteria

Duur van de behandeling is ca 3 tot 6 maanden. Soms ook langer, bij meer complexiteit of terugval.

Binnen de gespecialiseerde GGZ vindt de online behandeling voor de cliënt bij voorkeur thuis plaats. Bij existentiële analyse wordt gekeken naar onderliggende problematiek of co-morbiditeit. Daarbij is het vinden van nieuwe perspectief een belangrijk aspect.

We werken hierbij nauw samen met de gezinsleden rondom de cliënt en zijn of haar huisarts. Indien de samenwerking (nog) niet is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst wordt er contact met u opgenomen om de samenwerking tijdens de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

E-detox

The Home Clinic biedt een online detoxificatie. Hierbij worden cliënten op afstand gemonitord.

Onttrekking bij het stoppen met alcohol of drugs hoeft niet per definitie te betekenen dat een cliënt klinisch moet worden opgenomen. Bij een thuisdetox dient de cliënt echter wel te beschikken over familieleden die hem of haar willen ondersteunen.

Verder hanteert The Home Clinic als inclusie-criterium dat de cliënt bij een detoxificatie van alcohol niet meer dan ca. 15 E/dag mag drinken, zie In- en exclusiecriteria.

De monitoring op afstand waarborgt een veilige detox. Indien nodig is er meerdere keren per dag contact met de cliënt. The Home Clinic heeft hier ruim 14 jaar ervaring mee.

Cliënten verwijzen naar The Home Clinic

U kunt cliënten bij voorkeur verwijzen via Zorgdomein. Hier vindt u ook ons aanbod en de hulpmiddelen voor triage. U kunt eveneens de standaard verwijsbrief van The Home Clinic downloaden en versturen via zorgmail: 500094184@lms.lifeline.nl. We nemen na de aanmelding contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak.

Bij verwijzing volgt The Home Clinic de Landelijke Samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-GGz en gespecialiseerde GGz, zie ook de Samenvattingskaart Landelijke Samenwerkingsafspraken. De volledige tekst vindt u terug op GGZstandaarden.nl.

coke snuiven

Wilt u advies over een cliënt met verslaving?

Maak een telefonische of online afspraak met een verslavingsarts of psycholoog van The Home Clinic.

0294 450 186

Advies en overleg met The Home Clinic

Vroegtijdige herkenning van problematisch alcohol- of middelengebruik door zorgprofessionals zoals huisartsen, hulpverleners in de GGZ of bedrijfsartsen kan de kans op een chronisch beloop van een verslaving aanzienlijk verkleinen. Om deze reden is er veel aandacht in de Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en Alcoholverslaving1 voor preventie. U kunt hierbij gebruikmaken van de expertise van The Home Clinic.

1. Op dit moment is er nog geen zorgstandaard beschikbaar voor het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines.

Signalering van Verslaving

Bij vroegtijdige signalering van problematisch alcohol- of middelengebruik kunt u als zorgprofessional de kans op een chronisch beloop aanzienlijk verminderen door altijd het gesprek hierover aan te gaan met de cliënt. Mogelijk houden ook de klachten waarmee de cliënt u bezoekt verband met dit alcohol- of drugsprobleem. In het gesprek kunt u dit verband en het belang van verdere diagnostiek naar voren brengen. Een korte screening met bijvoorbeeld de AUDIT kan hierbij helpen.

Iemand met een alcohol- of drugsverslaving vertoont vaak meerdere signalen op uiteenlopend gebied. Denk hierbij naast zichtbare aanwijzingen voor verwaarlozing of (huiselijk) geweld ook aan problemen binnen het maatschappelijke of sociale domein, psychische problemen of lichamelijke klachten. Volgens de Zorgstandaard Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en Alcoholverslaving kunnen de volgende signalen aanleiding geven om dit gesprek aan te gaan:

 1. Psychische of sociale problemen, vaak gecombineerd met slaapproblemen
 2. De aanwezigheid van een alcoholgeur of sterke geuren ter maskering
 3. Frequent gebruik van en verzoek om slaap- en kalmerende middelen
 4. Klachten over moeheid, malaise, tremoren, hartkloppingen of overmatig transpireren en maag-darmklachten zoals refluxklachten en diarree
 5. Frequente spreekuurbezoeken en een wisselend, onduidelijk klachtenpatroon of onverklaarbare lichamelijke klachten of frequente bezoeken aan de eerste hulp van een ziekenhuis
 6. Collaps, black-outs, regelmatige ongevallen of fracturen
 7. Seksuele problemen
 8. Aanwijzingen voor huiselijk geweld
 9. Spider naevi of een erythemateus en oedemateus (rood en gezwollen) gezicht
 10. Afwijkende bloedwaarden

Plaats in de keten

The Home Clinic behandelt mensen in de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. Dit betekent dat cliënten met een milde tot matig ernstige verslaving bij ons terecht kunnen. De behandeling is gericht op cliënten bij wie genezing is te verwachten en waarbij de cliënt zelf ook een reële wens heeft tot genezing. Hierbij voldoet de cliënt met maximaal 5 criteria aan de diagnose stoornis in middelengebruik. Hij of zij dient open te staan voor een online behandeling. Bij behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ dient de cliënt te beschikken over mensen uit de directe omgeving die de cliënt tijdens de behandeling willen ondersteunen. Er mag hierbij geen sprake zijn van ernstige psychopathologie.

Indien er geen detoxificatie geïndiceerd is en er sprake is van enkelvoudige problematiek kan verwezen worden naar de basis-GGZ, anders naar de gespecialiseerde GGZ.

Inclusiecriteria: Voor wie is The Home Clinic geschikt?

 • Cliënten die willen stoppen of minderen met cannabis, cocaïne en andere stimulantia, alcohol of benzodiazepine.
 • Cliënten die milde tot matige onttrekking hebben bij het stoppen.
 • Cliënten met de beschikking over personen die hen willen ondersteunen tijdens de detoxificatie.
 • Cliënten die zich niet thuis voelen in een kliniek of bij groepsbehandeling.
 • Cliënten die naast hun verslaving last hebben van depressie, maar niet suïcidaal zijn.
 • Cliënten die naast hun verslaving last hebben van angst of paniek.
 • Cliënten die naast hun verslaving ADHD hebben.
 • Cliënten die nog ambivalent zijn tegenover behandeling, maar wel open staan voor een web-based behandeling.
 • Cliënten die om praktische redenen zich niet kunnen melden bij verslavingzorg, waaronder cliënten met een lichamelijke beperking.

Exclusiecriteria: Voor wie is The Home Clinic niet geschikt?

 • Cliënten die acuut suïcidaal zijn of kunnen worden.
 • Cliënten die psychiatrisch instabiel of crisisgevoelig zijn.
 • Cliënten die verslaafd zijn wegens ernstige persoonlijkheids­problematiek.
 • Cliënten met gedecompenseerde levercirrose, instabiele diabetes etc.
 • Cliënten met een ernstig ondergewicht (BMI<18).
 • Cliënten met verhoogde kans op agressie tijdens gebruik of onttrekking.
 • Cliënten met onvoldoende steunsysteem.
 • Cliënten die geen toegang hebben tot internet of niet digitaal vaardig zijn.
 • Cliënten met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking.

Informatievoorziening bij intake en tijdens behandeling

Nadat de verwijzing heeft plaatsgevonden wordt u met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van de behandeling. U ontvangt in ieder geval bericht wanneer de eerste afspraken voor de intake zijn gepland, na afronding van de diagnostiek en aan het einde van de behandeling. Daarnaast wordt u tussentijds op de hoogte gehouden bij belangrijke wijzigingen in de gezondheidstoestand van de cliënt. De informatievoorziening kan zowel telefonisch als digitaal via Zorgmail plaatsvinden. Hierbij worden de adviezen opgevolgd van de Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ (LGA). De cliënt dient voorafgaand aan de behandeling toestemming te verlenen voor deze informatie-overdracht.

Informatie over verwijzen, samenwerken of onze filosofie vindt u ook in onze folder voor verwijzers.

Samenwerkings­overeenkomst

Met een samenwerkings­overeenkomst kan de zorgverlening beter op elkaar worden afgestemd, kunnen afspraken worden gemaakt over de (informatie)­overdracht en kunnen eventuele risico's in het zorgproces zoveel mogelijk worden geëlimineerd. The Home Clinic heeft de ervaring dat deze formalisering van afspraken tot betere zorg leidt en het resultaat van de behandeling ten goede komt.

Op dit moment heeft The Home Clinic met meerdere zorgverleners, waaronder huisartsen en GZ-instellingen een structurele samenwerkings­overeenkomst, zie ons Kwaliteitsstatuut voor een actueel overzicht. Daarnaast biedt The Home Clinic een patiëntgebonden samenwerkingsovereenkomst voor de duur van één behandeling. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg door het maken van onderlinge samenwerkingsafspraken geborgd is, ook als u nog niet eerder hebt verwezen naar The Home Clinic.

Wilt u meer informatie over mogelijke samenwerking dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic.

0294 450 186

Patiëntgebonden samenwerkings­overeenkomst

The Home Clinic biedt de patiëntgebonden samenwerkings­overeenkomst voor de duur van één behandeling. Hiermee heeft u de zekerheid dat de verantwoordelijk­heidsverdeling rondom de patiënt goed is geregeld en weet u wie de aanspreek­punten zijn binnen The Home Clinic, ook als u nog niet eerder hebt verwezen naar The Home Clinic.