Bel The Home Clinic

Privacy en eigen regie

Als je in behandeling bent voor verslaving dan is het belangrijk dat je weet welke informatie The Home Clinic verwerkt en welke invloed je zelf hebt op de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Meld je aan 0294 450 186

Bescherming van Persoonsgegevens

Als je in behandeling bent voor verslaving dan is jouw privacy erg belangrijk. Daarom is het goed te weten welke informatie The Home Clinic verwerkt en welke invloed je zelf hebt op de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Volgens de privacywet (AVG) behoren deze gegevens tot bijzondere persoonsgegevens. The Home Clinic verwerkt deze persoonsgegevens en is hiertoe verplicht op basis van wetgeving waaronder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de zorgverzekeringswet (ZVW).

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Denk hierbij aan je naam en je adres, je burgerservicenummer of je telefoonnummer. Medische gegevens waaronder ook psychische klachten vallen onder bijzondere persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens kunnen gegevens door een instelling bijvoorbeeld worden verzameld en opgeslagen om vervolgens gebruikt te worden voor verschillende doeleinden.

De instelling die deze gegevens verwerkt dient zich aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens te houden voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt The Home Clinic?

Als je je aanmeldt voor een behandeling heeft The Home Clinic bepaalde gegevens nodig om een afspraak te kunnen plannen en een behandeling te kunnen starten. Deze gegevens bestaan in ieder geval uit je naam, je geboortedatum, adres en telefoonnummer. Daarnaast zijn wij verplicht om je burgerservicenummer te registreren en je identiteit te controleren aan de hand van je legitimatiebewijs en worden de gegevens van je huisarts en je zorgverzekering geregistreerd. Als laatste dienen we natuurlijk ook gegevens over je gezondheid te verwerken.

Met welk doel gebruikt The Home Clinic deze gegevens?

Voor het uitvoeren van de behandeling

The Home Clinic verwerkt gegevens die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen bieden passend bij de behandeling die voor jou is geïndiceerd.

Denk hierbij aan de informatie die we van je huisarts in de verwijsbrief ontvangen, de informatie die we verzamelen tijdens de intake en de verslaglegging van de consulten tijdens je behandeling.

Het verwerken van contactgegevens valt hier ook onder. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt via de website of een terugbelverzoek plaatst dan verwerken wij je persoonsgegevens om contact met je op te nemen.

Voor informatie-overdracht naar andere zorgverleners

De gegevens uit je dossier kunnen worden gebruikt voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten The Home Clinic.

Denk bijvoorbeeld aan een terugkoppeling naar je huisarts over de voortgang van de behandeling.

Voor het informeren van andere zorgverleners vraagt The Home Clinic altijd om je toestemming.

Ter verbetering van de kwaliteit van zorg

Wij kunnen je gegevens tevens gebruiken tijdens besprekingen of voor registraties waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.

Zo dient The Home Clinic bijvoorbeeld jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheid of de zorgverzekeraars over de geleverde zorg. Maar ook de Inspectie van de Gezondheidszorg heeft er recht op om geanonimiseerde gegevens in te zien als er een incident gemeld wordt. Verder kunnen bij audits en kwaliteitsvisitaties van bijvoorbeeld HKZ via aselecte steekproeven geanonimiseerde dossiers beoordeeld worden op de kwaliteit van zorg.

Deze gegevens zijn niet terug te voeren naar een herkenbaar persoon en mogen zonder toestemming verstrekt worden.

Ten behoeve van de financiële administratie

Onderdeel van het verlenen van zorg is het kunnen voeren van een financiële administratie.

Hieronder valt bijvoorbeeld het voeren van een boekhouding en het declareren van de behandeling bij je zorgverzekeraar.

Acute zorg

Er zijn situaties mogelijk waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt.

In een aantal situaties kan het beroepsgeheim mogelijk doorbroken worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. The Home Clinic handelt bij deze situaties conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' en de 'Kindcheck'.

Ander doel

Soms zijn jouw persoonsgegevens voor een ander doel nodig. The Home Clinic zal je hierover van tevoren informeren en je kunt dan hiermee instemmen of bezwaar maken.

The Home Clinic zal je toestemming vastleggen in je dossier. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Het verlenen of intrekken van toestemming heeft geen invloed op de behandeling die je ontvangt.

Wanneer gegevens anoniem worden gebruikt is er geen toestemming nodig.

Electronisch Patiënten Dossier

Je gegevens worden opgeslagen in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD).

Het is belangrijk dat je beseft dat je deze gegevens mag inzien en mag opvragen en dat je zelfs voor een deel invloed kunt uitoefenen op de verwerking van deze gegevens.

Medisch dossier

Volgens de WGBO is The Home Clinic verplicht om een medisch dossier bij te houden waarin alle informatie die van belang kan zijn voor je gezondheid en de voortgang van de behandeling wordt opgeslagen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Je behandelplan, evaluaties van de behandeling en verslaglegging van behandelsessies;
  • Verslaglegging van het overleg binnen het behandelteam;
  • De verwijsbrief van je huisarts en de voortgangsrapporten en ontslagbrief naar je huisarts;
  • Correspondentie met andere externe zorgverleners (alleen als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt verleend);
  • Uitslagen van tests en screeningsinstrumenten;
  • Labuitslagen, medicatie-overzichten;
  • Gegevens van externe zorgverleners of contactpersonen die met jouw toestemming betrokken worden bij de behandeling.
  • De tijdregistratie van de geleverde zorg

Bewaarplicht

Het medisch dossier wordt 20 jaar bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen wegens goed zorgverlenerschap kunnen we je gegevens ook langer bewaren. Tevens heeft The Home Clinic technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Inzage in het dossier

Als je (elektronische) inzage wenst in het dossier dan kun je je wenden tot de regiebehandelaar. De inzage vindt altijd plaats in aanwezigheid van de regiebehandelaar. Bij oud-cliënten kunnen we vragen naar een identiteitsbewijs om ervan verzekerd te zijn dat de gegevens door de juiste persoon worden ingezien.

Opvragen van het dossier

Voor het opvragen van een (elektronisch) dossier dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de regiebehandelaar. Het dossier wordt overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met de regiebehandelaar. Ook bij overdracht van gegevens kunnen we bij oud-cliënten vragen naar een identiteitsbewijs om ervan verzekerd te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden overgedragen.

Wijziging of vernietiging van het dossier

Bij The Home Clinic kun je gebruik maken van je wettelijk recht om gegevens die niet correct zijn aan te passen. Daarnaast kun je aan het einde van de behandeling verzoeken om het dossier te laten vernietigen. Indien je dit wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de regiebehandelaar. Ook hierbij kunnen we je vragen om een identificatiebewijs. The Home Clinic kan dit verzoek weigeren als daar gegronde redenen voor zijn.

Diagnose-informatie op de Factuur

Op de factuur naar je zorgverzekeraar staat informatie over je diagnose. Je kunt bezwaar maken tegen de vermelding van deze informatie. Je dient dan samen met jouw behandelaar een privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit in te vullen. Deze verklaring wordt vervolgens opgestuurd naar de verzekeraar en in je dossier opgeslagen.

Let op: het is belangrijk dat deze bij aanvang van de behandeling wordt ingevuld om verrassingen achteraf te voorkomen. Een aantal zorgverzekeraars wil in dit geval ook dat je voorafgaand aan de behandeling een machtiging aanvraagt voor gespecialiseerde GGZ zonder opname. Je dient hiervoor contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Factuur zorgverzekeraar

De gegevens op de factuur aan de zorgverzekeraar moet voldoen aan wettelijke eisen. Deze gegevens bevatten onder meer algemene gegevens zoals je naam, BSN en geboortedatum maar ook gegevens over de behandeling waaronder je diagnose en de behandeltijd in minuten.

Statistische data

The Home Clinic is verplicht om een aantal gegevens waaronder de wachttijd en cliënttevredenheid te verstrekken aan de overheid of aan zorgverzekeraars ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, zie ook Gegevens aanleveren aan de NZa. Deze gegevens worden altijd gepseudonimiseerd aangeleverd, dat wil zeggen dat de gegevens worden omgezet naar een niet naar de persoon herleidbare code.

Indien je niet wilt dat The Home Clinic gegevens aanlevert aan de overheid of de zorgverzekeraar dan kan dat aangegeven worden via het formulier Privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit. Let op: het is belangrijk dat je dit formulier direct bij het eerste consult van The Home Clinic invult en inlevert om verrassingen achteraf te voorkomen.

Privacy op website

Cookies

The Home Clinic kan op de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je harde schijf wordt geplaatst. The Home Clinic verzamelt met deze cookies alleen gegevens voor statistische en functionele doeleinden. In de Cookiewet is vastgelegd dat er voor deze cookies geen toestemming nodig is, omdat deze geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Vanaf juli 2023 is The Home Clinic overgestapt van Google Analytics naar Plausible. Met Plausible kunnen we meten hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe onze website wordt gebruikt zonder dat hiervoor persoonsgegevens worden verzameld, zie ook Plausible en waarborgen van privacy. Voor de overstap naar Plausible werd gebruik gemaakt van Google Analytics. The Home Clinic had hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google. Hierbij was Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens werden gedeeld met Google. Tevens werd het laatste octet van verzamelde ip-adressen gemaskeerd.

Opslag van persoonlijke gegevens

Bij het invullen van een contactformulier dien je een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt noch voor marketingdoeleinden aangewend. Tevens treft The Home Clinic de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.