The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Online hulp bij afkicken van alcohol

Als je thuis wilt stoppen met alcohol dan biedt The Home Clinic een online detoxificatie en behandeling bij het stoppen.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Onder begeleiding afkicken van alcohol

Als je wilt stoppen met alcohol en het lukt niet op eigen kracht dan biedt The Home Clinic een online detoxificatie en behandeling. Hierbij leer je thuis omgaan met alle valkuilen van je verslaving. Consulten vinden plaats via beeldbellen, zo nodig meerdere keren per dag. Naasten kunnen betrokken worden bij de behandeling en onderliggende problematiek van de verslaving wordt altijd meegenomen in de behandeling.

Maar een behandeling bij The Home Clinic is meer dan alleen een programma om te stoppen met drinken. Het verhaal achter de verslaving en de functie van het drinken is immers bij iedereen uniek. Daarom houdt dit programma rekening met je opleiding, achtergrond en de context waarin je drinkt. Eigen levenskeuzes, identiteit en perceptie op het leven zijn belangrijke onderdelen die tijdens ons programma aan bod komen.

Meld je aan

Hulp zoeken voor een alcoholverslaving

Chat
voor hulp of advies!

00:00 / 00:00

Belangrijke redenen om hulp te zoeken

Als je drinkt en problemen ervaart op verschillende terreinen dan kunnen dit signalen zijn om hulp te zoeken. Voorbeelden zijn:

 • problemen op je werk,
 • relatieproblemen,
 • problemen in het gezin,
 • lichamelijke klachten of zorgen daarover,
 • depressieve klachten of burnout,
 • angstklachten,
 • anderen, zoals je partner, ouders of kinderen, willen dat je hulp zoekt,
 • als je stopt ervaar je ontwenningsverschijnselen.

Als je hulp zoekt voor je verslaving dan is de eerste stap om contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je naar The Home Clinic verwijzen.

Fasen in de behandeling

Afhankelijk van de ernst van de verslaving duurt de behandeling bij The Home Clinic 3 tot 6 maanden, soms langer. Deze behandeling bestaat uit een aantal fasen en start met de intake.

Deze intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zonodig nog sneller.

0294 450 186
Intake Detox Psycho- logisch traject Nazorg

De intake

Een intake is bedoeld om wederzijds elkaar te leren kennen en om het verhaal te horen over hoe en waarom het zover is gekomen. We willen graag weten hoe vaak en hoeveel gedronken wordt en of er problemen zijn die gerelateerd zijn aan het alcoholgebruik. Ook wordt er gevraagd of er op andere terreinen problemen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Hierbij zal afgewogen moeten worden of deze problemen samen met de alcoholverslaving behandeld moeten worden of juist niet.

Veel voorkomende psychische problemen bij alcoholverslaving

 • Angst of paniekstoornis
 • Depressie
 • Burn out
 • Werkverslaving

Tijdens de intake vragen we ook altijd wat je wil bereiken met de behandeling. Deze vraag gaat niet alleen over het stoppen met alcohol als behandeldoel. Sommigen willen bijvoorbeeld een betere vader of moeder zijn of een betere partner, anderen willen bouwen aan een sociaal netwerk of een carrière. Een veelgehoorde vraag tijdens de intake is of gecontroleerd gebruik van alcohol nog mogelijk is.

Als laatste willen we graag weten wat de beweegredenen zijn om hulp te zoeken. Hierbij geven de motivatie-stadia van verslaving veel inzicht.

Gecontroleerd gebruik van alcohol

Vraag: Ik wil niet stoppen met alcohol maar ik wil wel meer controle hebben over mijn alcoholgebruik. Kan ik dat bij The Home Clinic leren?

Antwoord: De meeste verslavingen beginnen met recreatief gebruik. Bij een dwangmatig en obsessief alcoholgebruik is echter sprake van een alcoholverslaving met mogelijk onomkeerbare veranderingen in de hersenen. De controle over het gebruik is dan voorgoed defect. Als dit het geval is, dan heeft stoppen met alcohol een grotere kans van slagen dan gecontroleerd gebruik.

Bij de intake is niet altijd duidelijk of er onomkeerbare veranderingen in de hersenen hebben plaatsgevonden en of gecontroleerd alcoholgebruik nog mogelijk is. Mensen die gecontroleerd drinken als doel hebben kunnen wel samen met ons testen of dit mogelijk is.

De 6 stadia van alcoholverslaving

De meeste mensen met een alcoholverslaving doorlopen een aantal stadia voordat ze hulp zoeken. Als iemand zich bij ons aanmeldt kan het helpen om te weten in welk stadium iemand zich bevindt. Zo kunnen we beter inschatten welke behandeling het beste aansluit en wat de kans van slagen is bij behandeling.

Iemand met een alcoholverslaving doorloopt de fasen niet altijd volledig of niet altijd in dezelfde volgorde. Het verloop kan grillig zijn en mensen kunnen terugvallen in een fase. Deze indeling geeft hulpverleners echter een indicatie over de kans van slagen bij een behandeling.

Beginfase

Een alcoholist in deze fase geeft niet snel toe dat hij of zij een probleem heeft en is meestal onvoldoende bereid tot behandeling. Hierdoor is de kans op succes doorgaans klein.

Beschouwing

Een alcoholist in deze fase erkent dat het drinken problemen geeft en overweegt zijn of haar leven te veranderen. Er is intentie om hulp te zoeken maar er is nog niet voldoende commitment aan de behandeling.

Voorbereiding

Een alcoholist in deze fase is bereid gedrag en leven te veranderen en neemt zelf actief stappen om de juiste behandeling te zoeken.

In deze fase is de kans groot dat hij of zij het traject zal volbrengen.

Actie

Een alcoholist in deze fase neemt voortdurend stappen om verder te komen in het proces, ondergaat de detox en neemt deel aan programma's om de verslaving achter zich te laten.

In deze fase is er grote kans dat hij of zij het traject met succes zal afsluiten en voldoende heeft aan nazorgcontacten.

Onderhoud

Een alcoholist in deze fase past voortdurend psychologische vaardigheden toe om het nieuwe leven vol te houden. Hij of zij gebruikt soms medicatie tegen de hunkering en betracht grotendeels soberheid in het leven.

In deze fase is iemand niet meer afhankelijk van professionele ondersteuning van buitenaf.

Eindfase

In deze fase zijn mensen volledig los van hun verslaving. Ze kennen hun valkuilen en blijven hier van weg. Het middel speelt geen rol van betekenis meer in hun leven en de hunkering is volledig verdwenen.

In deze fase verkeren mensen volledig buiten het zicht van hulpverlening.

Detoxificatie van alcohol

Het stoppen van alcohol na een langere gebruiksperiode kan moeilijk zijn en gepaard gaan met lichamelijke klachten. Om deze ontwenningsperiode goed te begeleiden biedt The Home Clinic een online detox. Bij deze online detox krijgt iemand die stopt met drinken online medische en psychologische ondersteuning. Hierbij is de hulp van de partner, vrienden, ouders of anderen nodig. Zij vormen samen het Home Team.

Het belangrijkste doel van een detox is ervoor te zorgen dat je veilig kunt stoppen met alcohol en hulp krijgt bij de ongemakkelijke symptomen van het stoppen, de ontwenningsverschijnselen.

Als tijdens de detox matig tot ernstige ontwenningsverschijnselen worden verwacht dan wordt je door de verslavingsarts van The Home Clinic gemonitord, vaak meerdere keren op een dag. Hierbij wordt ook de hulp van je HomeTeam-leden ingeschakeld. Zo leren zij onder meer bij welke ontwenningsverschijnselen zij de verslavingsarts moeten inschakelen.

Fysiek waarneembare ontwenningsverschijnselen bij een alcoholdetox

 • Zweten
 • Trillen
 • Overgeven
 • Ijsberen en onrustig
 • Slecht slapen
 • Verhoogd temperatuur, hartslag en bloeddruk
 • Sterke verandering van eetpatroon

Mentaal waarneembare ontwenningsverschijnselen bij een alcoholdetox

 • Toename van depressie en angst
 • Overprikkelbaar voor licht en geluid
 • Onzekerheid over de toekomst en schuldgevoel over het verleden
 • Obsessieve gedachten en gesprekken over alcohol
 • Neiging tot compensatie met andere drugs gebruik of medicijnen
 • Euforie en ontremming

Tijdens de detox van alcohol zijn medicijnen beschikbaar om de ontwenningsverschijnselen te onderdrukken. De ontwenningsverschijnselen worden hierdoor lichter en makkelijker te dragen. Verder zijn er medicijnen beschikbaar om de trek naar alcohol tegen te gaan als deze te hevig is.

Meest voorkomende medicatie die gebruikt wordt tijdens een alcoholdetox

 • Tegen ontwenning: Lorazepam, Diazepam, Oxazepam
 • Ter voorkoming van neurologische schade: Vitaminen
 • Tegen nachtmerries: Seroquel of Promethazine
 • Tegen depressie: Mirtazapine of Citalopram

Niet iedereen heeft een detox van alcohol nodig. Mensen die geen lichamelijke of psychische klachten hebben bij het stoppen met alcohol kunnen de detox overslaan.

Detoxprogramma

Het detoxprogramma omvat een aantal fases:

Voorbereiding alcoholdetox

Voordat een detox of ontgiftiging bij The Home Clinic start, worden jij en je omgeving goed voorbereid.

We vertellen je wat je kunt verwachten tijdens de detox. Daarnaast heeft alcohol veel effect op je omgeving zoals je gezin, je partner of je ouders. Je directe omgeving wordt daarom uitvoerig ingelicht over de verwachte ontwenningsverschijnselen, de duur van de detox en de manier waarop en hoe vaak The Home Clinic contact houdt.

In deze fase checken we tevens of iedereen voldoende emotioneel, psychologisch en fysiek in staat is om de detox in te gaan.

Detoxplan bij alcohol

Bij thuis ontgiften van alcohol wordt van tevoren een duidelijk plan opgesteld.

Als uit de voorfase blijkt dat een detox mogelijk is, dan spreken we van te voren af waar de detox zal plaatsvinden, wie vanuit de eigen omgeving bij de detox kan ondersteunen en welke taken en verantwoordelijkheden je van elkaar kan verwachten.

In het detoxplan wordt tevens de startdatum afgesproken zodat jij en je ondersteuners voldoende tijd hebben om de detox voor te bereiden.

Je ontvangt uitvoerige instructies en er wordt geoefend met metingen die tijdens de detox worden gedaan. De verslavingsarts schrijft eventueel ook medicatie voor en iedereen weet in welke frequentie en vorm de ondersteuning van The Home Clinic wordt aangeboden.

De eerste dag van de alcoholdetox

Op de eerste dagen van de detox vragen we jou en de personen die je ondersteunen om thuis te blijven. Je dient dus verlof te nemen van werk of school.

De eerste dagen van de detox zijn belangrijk want hier wordt duidelijk hoe hevig of mild de detox zal verlopen. De freqentie van de contacten met The Home Clinic zijn afhankelijk van hoeveel je hebt gedronken. Hoe meer je hebt gedronken hoe intensiever het contact zal zijn. Soms is dit meerdere keren per dag.

In deze fase worden er regelmatig metingen verricht en jij en je ondersteuners krijgen voortdurend instructies van The Home Clinic.

De meeste alcoholdetoxen zijn binnen 2 weken afgerond, soms ook sneller.

Wat kan jouw omgeving verwachten van een alcoholdetox?

De omgeving heeft vaak veel negatieve ervaringen rondom de alcoholverslaving voordat een cliënt in behandeling gaat.

De effecten van een alcoholverslaving op een gezin of partner zijn meestal veel ingrijpender dan de effecten van een behandeling of detox van alcohol. Desondanks is het belangrijk dat jouw ondersteuners weten wat zij kunnen verwachten en op welke symptomen zij moeten letten om de detox goed te laten verlopen. De meeste van deze symptomen verdwijnen binnen enkele dagen.

Hoe jouw ondersteuners jou het beste kunnen ondersteunen wordt uitgelegd tijdens de behandeling.

Nazorg na het ontgiften van alcohol

Meestal zijn de acute ontwenningsverschijnselen in enkele dagen voorbij. Een aantal klachten kan echter langer aanhouden.

Je kunt langere tijd hunkering houden naar alcohol. Je kunt ook klachten ervaren van bijvoorbeeld angst of depressie, vooral kort na de detox. Dit wordt goed gemonitord, omdat je hierdoor kunt terugvallen in het gebruik.

Voor deze klachten zijn medicatie en psychologische ondersteuning beschikbaar.

10 tips voor een succesvolle detox van alcoholverslaving

 1. Inzicht in het eigen gebruik is een goed startpunt voor behandeling. Veel mensen onderschatten hun alcoholgebruik. Houd daarom een aantal dagen een dagboek bij over je eigen gebruik met hierin de hoeveelheid alcohol en de momenten waarop je drinkt. Deel dit dagboek met je behandelaar.
 2. Start op het juiste moment een behandeling. Start pas een behandeling als je voldoende tijd kunt vrijmaken en als er ruimte is in je hoofd. Vooral de eerste fase van de detox vraagt veel tijd en energie. Houd hiermee rekening en neem in overleg met je behandelaar zo nodig een aantal dagen vrij van je werk.
 3. Laat je door een professionele hulpverlener goed inlichten voordat je aan de detox begint. Een erkende verslavingszorginstelling zoals The Home Clinic kan je informeren welke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden en wat je hieraan kunt doen.
 4. Volg de adviezen op van je arts tijdens de detoxificatie. Tijdens de detox zal de arts de ontwenningsverschijnselen monitoren. Als deze te ernstig dreigen te worden adviseert de arts medicatie. Het is erg belangrijk dat je deze adviezen opvolgt. Daarnaast kan de arts je helpen wanneer je hevige trek ervaart.
 5. Blijf in contact met je behandelaar bij hevige hunkering, tegenslag of een terugval. Zowel hunkering als tegenslag kunnen de opmaat naar een terugval zijn. Voor je het weet beland je in een vicieuze cirkel van stoppen, hunkering, tegenslag en terugval. Deze cirkel kan alleen doorbroken worden met een goed actieplan bij het herkennen van de signalen.
 6. Laat een terugval geen aanleiding zijn om te stoppen met je behandeling! Besef dat een terugval in alcoholgebruik niet alleen een symptoom van je verslaving maar ook een leerpunt voor behandeling is. Schaam je dus niet voor een terugval maar bespreek dit met je behandelaar.
 7. Laat de therapie voor jou werken. Analyseer de adviezen, pas het toe, werk het uit. Het consequent doorwerken van de opdrachten helpt je bij het volhouden van een actieve houding tijdens de behandeling.
 8. Vraag aan de mensen om je heen of ze je willen helpen bij je plan. Je kans op succes wordt hierdoor vele malen groter. Ben je zelf partner of ouder van iemand die verslaafd is, besef dan dat mensen die in vrijheid starten de meeste kans van slagen hebben.
 9. Vraag ondersteuning van een professionele hulpverlener. Een detox vraagt veel van jou en je omgeving. Professionele begeleiding helpt jou om je volledig te focussen op de behandeling. Vooral als je al eerder stop­pogingen hebt ondernomen adviseren we je om professionele hulp in te schakelen.
 10. Plan de datum van je detox. Je hebt dan de tijd om jezelf en je omgeving goed voor te bereiden.
0294 450 186

Stoppen met alcohol?

The Home Clinic biedt online detox en behandeling en therapie voor partner & gezin.

0294 450 186
Wil je stoppen met alcohol?

Psychologische interventie bij een alcoholverslaving

Elke probleemdrinker of alcoholverslaafde heeft een andere achtergrond en de functie van het drinken kan bij iedereen anders zijn. Een behandeling bij The Home Clinic houdt rekening met deze achtergrond.

We kunnen je mentale trucs leren om de controle terug te krijgen over het alcoholgebruik, maar daarnaast is het belangrijk om te weten waarom je drinkt en wat de context is waarin de verslaving zich afspeelt. Is het bijvoorbeeld een ingesleten gewoonte of drink je om angst te overwinnen? Uiteindelijk zal ook het stoppen met drinken veel consequenties hebben op andere terreinen van jouw leven.

Voorbeelden van programma's voor alcoholverslaving bij specifieke doelgroepen

 • Ondernemers of managers: Bij onder druk presterende ondernemers en managers ligt de nadruk in het programma op goede communicatie, het effectief stellen van doelen en grenzen, het herkennen van mentale overbelasting, het hanteren van stress en het in balans brengen van werk en privé.
 • Ouderen (60+): Belangrijke life-events waaronder het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het verlies van anderen kan een rol spelen bij het ontwikkelen van een verslaving. Dit programma richt zich vooral op alcoholverslaving in combinatie met levensfaseproblematiek.
 • Vrouwen: Er zijn minder vrouwen verslaafd aan alcohol dan mannen en vrouwen hebben de neiging om gemiddeld 4 jaar eerder hulp te zoeken dan mannen. Alcoholverslaving bij vrouwen heeft vaak een andere psychologische achtergrond. Soms is dit zeer ernstig zoals wanneer iemand slachtoffer is van geweld of seksueel misbruik. Verder heeft alcohol een andere lichamelijk en emotionele impact op vrouwen. Zij ervaren bijvoorbeeld meer ontwenning bij het afkicken. In dit programma wordt rekening gehouden met de scoop van een vrouw. Er ligt nadruk op zelfwaardering, grenzen stellen, depressie en angst.
 • Religie en alcoholverslaving: Staat geloof centraal in je leven dan is het belangrijk een programma te kiezen waar rekening wordt gehouden met jouw geloofsbeleving. Bij deze aanpak ligt de nadruk om steun te halen uit je geloof en hierdoor weerstand te bieden tegen de verslaving in combinatie met de reguliere therapie.
 • Jonge academici en hoog opgeleiden (25 tot 50 jaar): Mensen volop in hun carrière en een multitask-rol tussen werk en gezin. In dit programma wordt de nadruk gelegd op selfempowerment, time-management, goede definiëring van de verschillende rollen en levensbehoeften en het signaleren van en anticiperen op burnout-klachten.

Bij de behandeling van alcoholverslaving maken we gebruik van meerdere psychologische interventies en technieken waaronder motiverende gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie en in het bijzonder C.R.A. (Community Reïnforcemet Approach). Van deze genoemde technieken is wetenschappelijk aangetoond dat deze effectief zijn voor de behandeling van verslaving.

© 2004 The Home Clinic | versie maart 2024