Bel The Home Clinic

Kosten en vergoeding van je behandeling

Een behandeling van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van je huisarts. Het eigen risico dien je wel zelf te bekostigen.

Ik wil informatie 0294 450 186

Voorwaarden voor vergoeding

The Home Clinic is door het Ministerie van VWS (WTZi) erkend als zorginstelling. Dit betekent dat de verslavingszorg van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst waardoor de behandeling rechtstreeks bij hen gedeclareerd kan worden. Je kunt dan nog wel een rekening krijgen van je zorgverzekeraar voor het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Hierop heeft The Home Clinic geen invloed.

Let op: Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat het eigen risico voortaan per kalenderjaar wordt afgerekend. Als jouw behandeling dus in 2022 is gestart en doorloopt in 2023 dan kan voor beide jaren het eigen risico in rekening worden gebracht. Als je hierover vragen hebt dan adviseren wij je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Voorwaarden voor vergoeding

Indien je voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan dien je vooraf aan de behandeling een verwijsbrief te vragen aan je huisarts. Je huisarts kan hiervoor gebruik maken van Zorgdomein, het digitale platform voor de zorg. Als je huisarts geen toegang heeft tot Zorgdomein dan kan je huisarts onze Digitale Verwijsbrief downloaden.

Verwijsbrief

De verwijsbrief moet volgens de voorwaarden van je verzekeringspolis aan een aantal voorwaarden voldoen. Vraag je huisarts om te verwijzen via Zorgdomein. Dan weet je zeker dat de verwijsbrief aan alle criteria voldoet.

Afspraken met zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst. Dit betekent dat de behandeling rechtstreeks door The Home Clinic gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar. Bij een contract of een betalingsovereenkomst krijg je dus alleen een rekening van je zorgverzekeraar voor het eigen risico. Let op: vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd en wordt het eigen risico per kalenderjaar in rekening gebracht. Als jouw behandeling dus in 2022 is gestart en doorloopt in 2023 dan kun je voor beide jaren een rekening ontvangen van je zorgverzekeraar voor het eigen risico van dat jaar.

 • Contracten 2023

 • a.s.r.
 • Ditzo
 • Caresq (Aevitae)
 • CZ
 • Ohra
 • Nationale Nederlanden
 • DSW
 • Eno
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Zorgdirect
 • ONVZ
 • VVAA
 • Jaaah
 • Univé
 • Zekur
 • VGZ
 • IZZ
 • VGZBewuzt
 • MVJP
 • Zorgzaam
 • IZA
 • UMC
 • Betalings­overeenkomsten 2023

 • Zilveren Kruis (inclusief Pro Life)
 • Interpolis
 • FBTO
 • De Friesland
 • Menzis
 • Anderzorg
 • HEMA
Ik zoek hulp

Aanvullende voorwaarden Menzis, HEMA en Anderzorg

Met Menzis, HEMA en Anderzorg heeft The Home Clinic een betalingsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat behandelingen pas gedeclareerd mogen worden nadat je akkoord bent met de declaratie. Dit betekent dat The Home Clinic je maandelijks een overzicht stuurt met de tot dan toe uitgevoerde consulten. Op dit overzicht vind je wanneer het consult plaatsvond, wie het consult heeft uitgevoerd, hoe lang het consult duurde en wat het bijbehorende tarief is. We vragen je om dit maandelijks te controleren en na akkoord ondertekend terug te sturen. Als je vragen hebt over de declaratie of als er informatie in staat die volgens jou niet klopt, dan willen we je verzoeken om direct contact met ons op te nemen via het secretariaat, tel 0294 450186. Pas nadat wij het overzicht ondertekend retour hebben ontvangen declareren wij de consulten bij je zorgverzekeraar.

Als je niet akkoord gaat met de rechtstreekse declaratie van de nota bij je zorgverzekeraar dien je zelf de factuur voor te schieten. Bij een lagere vergoeding van je zorgverzekeraar dien je dan zelf het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag te betalen, zie ook Declaratie van de behandeling.

Naturapolis? Geen zorgen over de vergoeding!

 1. The Home Clinic heeft met 99% van alle zorgverzekeraars in Nederland een contract of betalingsovereenkomst.
 2. The Home Clinic declareert de behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.
 3. Bij een rechtstreekse declaratie hoef je niets bij te betalen, ook niet als de vergoeding van je zorgverzekeraar lager is dan het gedeclareerde bedrag.
 4. Je betaalt alleen het eigen risico wat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken.
Bel 0294 450 186

Declaratie van de behandeling

Declaratie vanaf 2022

ZorgprestatiemodelIn 2022 is in Nederland het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-instellingen niet meer hoeven te wachten met declareren totdat de behandeling is afgerond maar voortaan per consult mogen declareren bij de zorgverzekeraar. Hierdoor heb je als cliënt beter inzicht in datgene wat jouw zorgverlener heeft gedeclareerd bij je zorgverzekeraar, omdat je nu op het declaratie-overzicht van je zorgverzekeraar kunt zien wanneer, hoelang en door wie je bent behandeld.

Let op: De invoering van het Zorgprestatiemodel heeft geen invloed op de vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar. The Home Clinic declareert de behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar en je hoeft bij een rechtstreekse declaratie niets bij te betalen. Wel wordt het eigen risico dat je hebt afgesproken met je zorgverzekeraar vanaf 2022 jaarlijks in rekening gebracht.

Uitleg declaratie-overzicht

Op het declaratie-overzicht van je zorgverzekeraar kun je terug vinden dat elk consult gedeclareerd wordt volgens vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals het beroep van de zorgverlener, de setting waarin de behandeling plaatsvindt, het consulttype (diagnostiek of behandeling) en de tijdsduur van het consult. De hoogte van de tarieven worden contractueel afgesproken met de zorgverzekeraars en is een percentage van de maximum-tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) jaarlijks worden vastgesteld.

Als voorbeeld zijn hieronder een aantal maximum-tarieven van de NzA opgenomen van een psychiatier, verslavingsarts en overige beroepen binnen een monodisciplinaire setting. Overige beroepen bestaan onder meer uit sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers en basis-psychologen. Een monodisciplinaire setting is een setting waarbij niet meer dan 2 verschillende disciplines bij je behandeling betrokken worden, bijvoorbeeld een verslavingsarts en een psycholoog. Bij The Home Clinic kun je ook behandeld worden binnen een multidisciplinaire setting. Bij een multidisciplinaire setting moeten er minimaal 3 verschillende disciplines betrokken worden bij je behandeling. De tarieven van een multidisciplinaire setting zijn ongeveer 20% hoger.

Deze lijst is niet volledig. Voor een volledig overzicht van alle maximum tarieven per setting en discipline zie de NZa Tarievenzoeker.

Voorbeeld tarieven 2023: monodisciplinaire setting

Consulttype Diagnostiek

TijdsduurPsychiaterVerslavingsartsOverige beroepen
5 minuten95,36 euro56,92 euro50,83 euro
15 minuten158,01 euro94,46 euro85,37 euro
30 minuten250,83 euro150,29 euro140,25 euro
45 minuten343,62 euro206,08 euro194,15 euro
60 minuten382,19 euro229,40 euro214,67 euro
75 minuten460,78 euro276,67 euro258,91 euro
90 minuten566,79 euro340,29 euro318,50 euro
120 minuten799,55 euro480,31 euro448,11 euro

Consulttype Behandeling

TijdsduurPsychiaterVerslavingsartsOverige beroepen
5 minuten70,81 euro42,34 euro37,61 euro
15 minuten121,72 euro72,90 euro65,41 euro
30 minuten199,78 euro119,89 euro110,30 euro
45 minuten278,89 euro167,50 euro155,17 euro
60 minuten322,35 euro193,75 euro178,44 euro
75 minuten393,41 euro236,52 euro217,79 euro
90 minuten481,88 euro289,68 euro266,80 euro
120 minuten696,80 euro419,09 euro384,94 euro

Planning is realisatie

The Home Clinic declareert volgens het principe: planning is realisatie. Dit betekent dat de behandeltijd die op de rekening staat de geplande tijd is en niet de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen bij een verschil van meer dan 15 minuten tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur wordt dit aangepast. Bijvoorbeeld: Je hebt een afspraak met je behandelaar voor een consult van 60 minuten. Het werkelijke consult duurt 5 minuten langer of korter. Dan zie je de geplande tijd van 60 minuten terug op de rekening. Mocht de behandeling echter maar 40 minuten duren, dus 20 minuten korter dan gepland, dan zie je 40 minuten terug op de rekening.

Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel verwijzen we je naar de folder De nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Declaratie t/m 2021: Zorgproducten en DBC's

Voor de invoering van het Zorgprestatiemodel werden behandelingen aangeboden binnen de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De kostprijs van een behandeling binnen de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ was anders opgebouwd. Hierbij werd niet per consult gedeclareerd maar pas nadat de behandeling was afgerond.

Kostprijs basis-GGZ

Binnen de basis-GGZ bestaan een aantal zorgproducten. De keuze voor het zorgproduct is met name gebaseerd op de ernst van de verslavingsproblematiek. Bij elk zorgproduct hoort een vast tarief dat bij je zorgverzekeraar in rekening gebracht mag worden. Het gekozen zorgproduct vind je daarom terug op het declaratie-overzicht als de behandeling wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. De tarieven mogen niet hoger zijn dan de landelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgproducten

 • Basis-GGZ Kort: lichte verslavingsproblematiek;
 • Basis-GGZ Middel: verslavingsproblematiek van matige ernst;
 • Basis-GGZ Intensief: ernstige verslavings­problematiek;
 • Basis-GGZ Chronisch: chronische verslavings­problematiek of verslavings­problematiek in remissie;
 • Prestatie onvolledig behandeltraject: bijvoorbeeld als blijkt dat de cliënt alsnog naar de gespecialiseerde GGZ verwezen dient te worden of als de cliënt zelf een andere behandelaar prefereert. Deze prestatie geldt alleen als er minder dan 120 minuten is geregistreerd.

In het declaratie-overzicht vind je de tijd terug die is besteed aan je behandeling. Deze tijd wordt gerekend in minuten en bestaat zowel uit directe als indirecte tijd. Directe tijd wordt ook wel patiëntgebonden tijd genoemd. Directe tijd omvat bijvoorbeeld de minuten die geregistreerd zijn voor de consulten ten behoeve van de intake of de behandeling. Indirecte tijd bestaat uit niet patiënt-gebonden tijd en omvat onder meer tijd dat is besteed aan overleg met je huisarts of voor de verslaglegging in het medisch dossier. Zie tijdregistratie voor meer informatie over het registreren van directe en indirecte tijd.

In onderstaande tabel vind je de landelijk vastgestelde tarieven van de NZa van 1 januari tot en met 31 december 2021. Let op: dit is het maximaal vastgestelde tarief. Het tarief dat The Home Clinic ontvangt van de zorgverzekeraar is doorgaans lager en is afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar. Voor de landelijke tarieven van overige jaargangen verwijzen we je naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

ZorgproductTarief 2021
Kort522,13
Middel885,01
Intensief1.434,96
Chronisch1.380,49
Onvolledig behandeltraject228,04

Kostprijs gespecialiseerde GGZ

De kostprijs binnen de gespecialiseerde GGZ werd berekend op basis van de tijd die was besteed aan de behandeling. Deze tijd werd gerekend in minuten. De registratie vond plaats volgens landelijk vastgestelde regels. Dit zijn de DBC-spelregels, zie ook de website DBC Spelregels. Een DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie en was het traject dat werd doorlopen vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat de behandeling werd afgesloten.

De tarieven die The Home Clinic in rekening bracht zijn gebaseerd op landelijk vastgestelde tarieven van de NZa en de afspraken met zorgverzekeraars. Deze tarieven zijn afhankelijk van productgroepen en bandbreedtes van het aantal minuten. Een aantal voorbeelden:

In onderstaande tabel vind je de landelijk vastgestelde tarieven voor 2021 van de DBC's, die bij The Home Clinic het meest werden toegepast. Let op: dit is het maximaal vastgestelde tarief. Het tarief dat The Home Clinic ontving van de zorgverzekeraar is doorgaans lager en was afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar.

DBCTarief 2021
Diagnostiek
7, vanaf 0 tot en met 99 minuten217,36
8, vanaf 100 tot en met 199 minuten405,57
9, vanaf 200 tot en met 399 minuten719,21
Behandeling Alcohol
51, vanaf 250 tot en met 799 minuten1.427,58
52, vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.848,20
53, vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten5.187,16
54, vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten9.243,30
Behandeling Overige aan een middel
56, vanaf 250 tot en met 799 minute1.486,81
181, vanaf 800 tot en met 1.799 minute2.872,40
59, vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten5.306,58
60, vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten9.091,08

Tijdregistratie

Binnen een DBC of zorgproduct mochten behandelaren zowel directe, indirecte als reistijd declareren. Bij het Zorgprestatiemodel mag alleen nog directe tijd worden gedeclareerd.

Overgang van DBC's en zorgproducten naar het Zorgprestatiemodel

Behandelingen die gestart waren in 2021 en doorlopen in 2022 worden gesloten en gedeclareeerd volgens het DBC-systeem op 31 december 2021 en vanaf 1 januari 2022 heropend volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

Zelf betalen van de behandeling

Als je niet wilt dat de behandeling gedeclareerd wordt bij je zorgverzekeraar dan kun je ervoor kiezen om de behandeling zelf te bekostigen. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Vanaf 1 januari 2022 wordt dan per consult een tarief in rekening gebracht.

Kosten van het annuleren van een afspraak

Wanneer je verhinderd bent, dan vragen wij je om dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden. De afspraak wordt dan uit de agenda van de behandelaar verwijderd en wij kunnen deze tijd reserveren voor een andere cliënt. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak ontvang je een no-show factuur. Deze no-show factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De annuleringskosten voor een consult in de online spreekkamer zijn als volgt:

ConsultAnnuleringskosten
15 minuten30 euro
30 minuten60 euro
45 minuten90 euro
60 minuten120 euro
90 minuten180 euro