Anonimeit & Privacy

Als je behandeld wordt voor verslaving dan hecht je mogelijk veel aan de privacy van je gegevens

Als je in behandeling bent voor verslaving dan is anonimiteit en privacy erg belangrijk. Daarom heb je binnen The Home Clinic invloed op de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Als je in behandeling bent voor een verslaving dan is anonimiteit en privacy van groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat je weet welke informatie The Home Clinic verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens

Volgens de nieuwe privacywet (AVG) verwerkt The Home Clinic bijzondere persoonsgegevens. Deels is The Home Clinic hiertoe verplicht op basis van wetgeving waaronder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de zorgverzekeringswet (ZVW).

Volgens de WGBO is The Home Clinic verplicht om een medisch dossier bij te houden waarin alle informatie die van belang kan zijn voor je gezondheid en de voortgang van de behandeling wordt opgeslagen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  1. Je behandelplan, evaluaties van de behandeling en verslaglegging van behandelsessies;
  2. Verslaglegging van het overleg binnen het behandelteam;
  3. De verwijsbrief van je huisarts en de voortgangsrapporten en ontslagbrief naar je huisarts;
  4. Correspondentie met andere externe zorgverleners (alleen als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt verleend);
  5. Uitslagen van tests en screeningsinstrumenten waaronder de MATE;
  6. Labuitslagen, medicatie-overzichten;
  7. Gegevens van externe zorgverleners of contactpersonen die met jouw toestemming betrokken worden bij de behandeling.

Deze gegevens worden opgeslagen in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD).

Het is belangrijk dat je beseft dat je deze gegevens mag inzien en mag opvragen en dat je zelfs voor een deel invloed kunt uitoefenen op de verwerking van deze gegevens.

Daarnaast dient The Home Clinic je identiteit te controleren en een aantal patiëntgegevens op te slaan waaronder NAW, BSN en je zorgverzekering om aanspraak te kunnen maken op je zorgverzekering. Er dient dan ook een geldige verwijsbrief aanwezig te zijn en de behandeling dient volgens wettelijke regels geregistreerd te worden.

Lees voor meer informatie in de desbetreffende Folders voor de basis-GGZ en/of de gespecialiseerde GGZ.

Electronisch Patiënten Dossier

Inzage in het dossier

Als je inzage wenst in dit dossier dan kun je je wenden tot de regiebehandelaar. De inzage vindt plaats in aanwezigheid van de regiebehandelaar.

Oud-cliënten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij The Home Clinic.

Opvragen van het dossier

Voor het opvragen van het dossier dien je eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen bij de regiebehandelaar. Het dossier wordt overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met de regiebehandelaar.

Vernietiging van het dossier

Bij The Home Clinic kun je gebruik maken van je wettelijk recht om aan het einde van de behandeling het dossier te laten vernietigen. Indien je dit wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de regiebehandelaar.

Diagnose-informatie op de Factuur

Op de declaratie naar je zorgverzekeraar wordt naast algemene gegevens zoals je naam, BSN en geboortedatum ook informatie vermeld over de behandeling waaronder diagnose-informatie, behandeltijd in minuten en de naam van je regiebehandelaar.

Je kunt bezwaar maken tegen de vermelding van de diagnose-informatie. Je dient dan samen met jouw behandelaar een privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit in te vullen. Let op: het is belangrijk dat deze bij aanvang van de behandeling wordt ingevuld om verrassingen achteraf te voorkomen. Deze verklaring wordt vervolgens opgestuurd naar de verzekeraar en in je dossier opgeslagen. Een aantal zorgverzekeraars wil in dit geval ook dat je voorafgaand aan de behandeling een machtiging aanvraagt voor gespecialiseerde GGZ zonder opname. Je dient hiervoor contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie Regeling Declaratiebepalingen DBC's in de Curatieve GGZ

Statistische data

The Home Clinic is verplicht om een aantal gegevens te verstrekken aan de overheid (DIS) of aan zorgverzekeraars (ROM en CQi) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden. Deze gegevens worden altijd gepseudonimiseerd aangeleverd, dat wil zeggen dat de gegevens worden omgezet naar een niet naar de persoon herleidbare code.

DIS staat voor het landelijke DBC informatiesysteem. De Nederlandse Zorgautoriteit verzamelt gegevens in dit systeem. Deze data wordt onder meer gebruikt door het ministerie van VWS voor beleidsvoering en analyse van de bekostiging en financiering van zorg, het CBS voor statistische analyses van de Nederlandse zorg en het Zorginstituut Nederland voor het beheer, de kwaliteitsverbetering, het fondsbeheer en de risicoverevening van het pakket verzekerde zorg. Voor meer informatie zie Informatiekaart DIS.

ROM staat voor Routine Outcome Measurement en CQI voor Consumer Quality Index. Voorafgaand, tijdens en aan het einde van de behandeling worden ROM-vragenlijsten afgenomen die een indicatie geven van de ernst van de klachten. Door de uitkomsten van deze vragenlijsten met elkaar te vergelijken kan het behandeleffect gemeten worden. De CQI is een patienttevredenheidsvragenlijst die patiënten aan het einde van de behandeling kunnen invullen. Beide vragenlijsten geven de instelling een belangrijke input voor de kwaliteit van zorg. Met het gepseudonimiseerd aanleveren van deze gegevens aan het dataportaal van Akwa GGZ (vanaf 1 mei 2019, daarvoor Stichting Benchmark GGZ) zou de kwaliteit van zorg van verschillende instellingen met elkaar vergeleken kunnen worden, zie Akwa GGZ.

Indien je niet wilt dat The Home Clinic gegevens aanlevert aan DIS of SBG dan kan dat aangegeven worden via het formulier privacyverklaring van de Nederlandse Zorgautoriteit. Let op: het is belangrijk dat deze bij aanvang van de behandeling wordt ingevuld om verrassingen achteraf te voorkomen.

Privacy op website

Cookies

The Home Clinic kan op de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je harde schijf wordt geplaatst. Hierin worden gegevens verzameld over bijvoorbeeld de pagina's die er zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Opslag van persoonlijke gegevens

Bij het invullen van een contactformulier dien je een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt noch voor marketingdoeleinden aangewend. Tevens treft The Home Clinic de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.